5 – FILIPINO

CRISTALYN MALINGIN · September 3, 2020

Pagkatapos ng ating paglalakbay inaasahan
kong;

  1. Natutukoy mo ang mahahalagang impormasyon mula sa napakinggang teksto;
  2. Naiuugnay mo ang sariling karanasan mula sa napakinggang teksto; at
  3. Nabibigyang-halaga mo ang pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto.

About Instructor

Not Enrolled

Subject Includes

  • 1 Lesson
  • 2 Topics
  • 5 Quizzes